Công ty cổ phần đầu tư VCN tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2021

27.04.2021

Sáng ngày 27/4/2021 vừa qua, tại Tòa nhà VCN Tower, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư VCN, các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng Quý cổ đông tham dự tương ứng 91,59% tổng số cổ phần của Công ty.

Thực hiện theo chương trình và dưới sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành từ Quý cổ đông tham dự, với các nội dung như sau:

          1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của toàn Công ty VCN (bao gồm: Công ty mẹ và các Công ty thành viên).

          2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

          3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

          4. Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.

          5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

          6. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

          7. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty.

          8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu thành viên cho nhiệm kỳ 2021-2026.

          9. Phê chuẩn chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư VCN.

Cũng tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận với Quý cổ đông về những vấn đề trọng tâm khác như: tác động của dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất kinh doanh; tiến độ triển khai các dự án do Công ty làm chủ đầu tư; đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ...

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào lúc 10:30 sáng cùng ngày.

 

                                                                 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần đầu tư VCN tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần đầu tư VCN tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021
THÔNG BÁO: THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017