CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

08.05.2023

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư VCN đã diễn ra thành công vào sáng ngày 21/04/2023 tại Tòa nhà VCN Tower.

Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Quý cổ đông.

Sau hơn 02 giờ làm việc nghiêm túc dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành từ Quý cổ đông tham dự với các nội dung như sau:

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Toàn công ty VCN (Bao gồm: Công ty mẹ và các công ty thành viên).

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tăng vốn điều lệ Công ty.

4. Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

6. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

7. Thông qua chủ trương đầu tư các dự án.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào lúc 10h30 cùng ngày.

img-0051-hinh-web

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần đầu tư VCN tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần đầu tư VCN tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021
THÔNG BÁO: THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017