Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
05.05.2006

Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại VINACONEX – UPGC

(Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN hiện nay)

Lịch sử hình thành và phát triển
2007

Thành lập Đội Xây dựng số 1 và Đội Xây dựng số 2

Lịch sử hình thành và phát triển
2008

Thành lập Đội cơ giới (sản xuất Bê tông thương phẩm);

Thành lập Chi nhánh Vinaconex – UPGC Hà Nội

Lịch sử hình thành và phát triển
2010

Thành lập Đội Xây dựng số 3;

Thành lập Đội Thi công nền móng

Lịch sử hình thành và phát triển
2011

Thành lập Sàn giao dịch Bất động sản VCN

Lịch sử hình thành và phát triển
31.12.2011

Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinaconex-VCN

Lịch sử hình thành và phát triển
11.06.2012

Thành lập Công ty CPĐT & Tư vấn Công nghệ xây dựng Archivina

Lịch sử hình thành và phát triển
07.11.2012

Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư VCN

Lịch sử hình thành và phát triển
2013

Thành lập Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị VCN và Công ty TNHH MTV Xây dựng VCN trên cơ sở các đội xây dựng

Lịch sử hình thành và phát triển
2014

Thành lập Công ty Cổ phần Bê tông VCN trên cơ sở Đội Cơ giới (sản xuất Bê tông thương phẩm);

Thành lập Đội thi công Cơ giới VCN

Lịch sử hình thành và phát triển
2015

Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Vừng Đông

Lịch sử hình thành và phát triển
2018

Thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn VCN;

Sở hữu Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Hương Biển

Lịch sử hình thành và phát triển
2019

Thành lập Nhà máy Acotec-VCN;

Thành lập Trường mầm non Canada Maple Bear VCN

Lịch sử hình thành và phát triển
2020

Chuyển nhượng Công ty Bê tông VCN;

Thành lập Chi nhánh VCN Hà Nội

Lịch sử hình thành và phát triển
2021

Thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng VCN trên cơ sở các Công ty Xây dựng