Giáo dục

Hoạt động giáo dục vì trẻ em và sự tử tế là mong muốn của VCN trong sự nghiệp xây dựng chồi non cho thế hệ tương lai. Với mục tiêu nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế, VCN từng bước phát triển hệ thống các trường học liên cấp từ mầm non đến trung học trong các Khu đô thị hiện đại, làm nền tảng cho sự nghiệp phát triển giáo dục VCN.