THÔNG BÁO: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017

03.04.2018
THÔNG BÁO
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư VCN xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Tên Công ty:                  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN
2. Tên cổ phiếu:                 Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN
3. Loại cổ phiếu:                Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:                       10.000 đồng/cổ phiếu
5. Ngày chốt danh sách:     14/04/2018
6. Lý do và mục đích:        Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và nhận cổ tức năm 2017
7. Thời gian thực hiện:
- Dự đại hội cổ đông thường niên: ngày 20/04/2018 (theo thông báo mời họp)
- Nhận cổ tức năm 2017 (theo quyết định của ĐHĐCĐ): dự kiến tháng 5/2018

8. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà VCN đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
9. Nội dung đại hội: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch năm 2018 và một số nội dung khác.
10. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/04/2018).

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                         Tp.Nha Trang, ngày  02 tháng 04 năm 2018
                                                                                                                            CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                                                      (đã ký)
 
                                                                                            NGUYỄN KHÁNH TOÀN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần đầu tư VCN tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần đầu tư VCN tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021
THÔNG BÁO: THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017